WhatsApp Image 20210204 At 115332

نه به بهانه گزارشی برای افتتاح پروژه های عمرانی دهه فجر و نه به بهانه ثبت عکس هایی از پاره شدن ربان های رنگین  .. آنچه از نهاد حسن خیریانپور در کسوت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برآمد عشق و امید به فردای ایران بود. امیدی که می گفت درختی که در زمین کاشته می شود باید برای فردای ایران بماند نه مثل انبوه درختانی که در مناسبت های مختلف کاشته شد و هرگز سایه بانی برای کودکان ایران نشد . 

این گزارش تصویری تنها دیدن چند تصویر ساده نیست آنچه مرور می کنید درس است .درس بزرگی که می گوید باید برای کاری که انجام می شود احترام قائل شد و به نتیجه اندیشید . درسی که می گوید می توانی یک مقام مسئول در سطح عالی استان باشی اما حواست به ریشه درختان خفته در خاک باشد . درسی که می گوید بعد از جمع شدن بساط عکس و عکاسی باید به نهالی که کاشته ای فکر کنی و اگر همه غافل شدند آن را آبیاری کنی . درسی که میگوید وقتی نهالی را کاشتی مسئول به ثمر نشستنش هستی ... درسی که امروز حسن خیریانپور در قامت معاون اقتصادی استانداری آن را با همه مرور کرد .